Bộ QCVN về nước thải

admin Bộ QCVN & TCVN về môi trường, Bộ QCVN về nước thải, Văn bản

QCVN-62-MT-2016-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi có hiệu lực thi hành từ ngày 15/06/2016 QCVN-11-MT-2015-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản (thay thế QCVN-11-2008BTNMT từ ngày 31/12/2015) QCVN-01-MT-2015-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên (thay thế QCVN01-2008-BTNMT từ ngày 01/06/2015) QCVN-12-MT-2015-BTNMT Quy …

QCVN về chất lượng nguồn nước & nước cấp sinh hoạt

admin QCVN về chất lượng nguồn nước & nước cấp sinh hoạt, Văn bản

QCVN-09-MT-2015-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm. Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá và giám sát chất lượng nguồn nước ngầm, làm căn cứ để định hướng cho các mục đích sử dụng nước khác nhau thay thế QCVN-09-2008-BTNMT QCVN-10-MT-2015 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển thay thế QCVN 10:2008/BTNMT …

QCVN về giới hạn ô nhiễm trong bùn, đất & chất thải nguy hại

admin Bộ QCVN về giới hạn ô nhiễm trong bùn, đất & chất thải nguy hại, Văn bản

QCVN-50-2013-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước QCVN-30-2012-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp (thay thế QCVN 30:2010) QCVN-02-2012-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế (thay thế QCVN 02:2010) QCVN-41-2011-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật …

Bộ QCVN về khí thải & tiếng ồn

admin Bộ QCVN về khí thải & tiếng ồn, Văn bản

QCVN19-2009-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ QCVN26-2010-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (thay thế TCVN5949-1998) QCVN02-2008-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế QCVN-05-2009-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung …

 Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài Nguyên & Môi Trường

admin Thông tư hướng dẫn của BTNMT, Văn bản

Thông tư 34/2017/TT-BTNMT quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành (04/10/2017) 38-2015-TT-BTNMT Thông tư hướng dẫn về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản có hiệu lực từ ngày 17/08/2015 35-2015-TT-BTNMT Thông tư hướng dẫn về bảo vệ môi trường khu kinh tế, …

Luật – Nghị định Chính Phủ

admin Các văn bản pháp luật mới nhất, Luật-NĐ CP

Luật bảo vệ môi trường 2014 số 55/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 thay thế Luật bảo vệ môi trường 2005 Nghi dinh 18-2015.ND-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 01/04/2015. Nghi-dinh-19-2015_ND-CP Quy định chi tiết …