QCVN về giới hạn ô nhiễm trong bùn, đất & chất thải nguy hại

admin Bộ QCVN về giới hạn ô nhiễm trong bùn, đất & chất thải nguy hại, Văn bản

QCVN-50-2013-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước

QCVN-30-2012-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp (thay thế QCVN 30:2010)

QCVN-02-2012-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế (thay thế QCVN 02:2010)

QCVN-41-2011-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng

QCVN-03-2008-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất

QCVN-15-2008-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất