Luật – Nghị định Chính Phủ

admin Các văn bản pháp luật mới nhất, Luật-NĐ CP

Luật bảo vệ môi trường 2014 số 55/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 thay thế Luật bảo vệ môi trường 2005

Nghi dinh 18-2015.ND-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 01/04/2015.

Nghi-dinh-19-2015_ND-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường​ có hiệu lực từ ngày 01/04/2015.

Phụ lục nghị định 155-2016-ND-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thay thế Nghị định-179-2013 (Phụ lục nghị định 179-ND-CP) & Nghị định 81-2006-ND-CP với mức phạt tăng lên nhiều lần có hiệu lực từ ngày 01/02/2017

Nghị định 21-08_ND-CP Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số Nghị định 80-ND-CP

Nghị định 80-ND-CP Nghị định qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường