Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài Nguyên & Môi Trường

admin Thông tư hướng dẫn của BTNMT, Văn bản

Thông tư 34/2017/TT-BTNMT quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành (04/10/2017) 38-2015-TT-BTNMT Thông tư hướng dẫn về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản có hiệu lực từ ngày 17/08/2015 35-2015-TT-BTNMT Thông tư hướng dẫn về bảo vệ môi trường khu kinh tế, …

Luật – Nghị định Chính Phủ

admin Các văn bản pháp luật mới nhất, Luật-NĐ CP

Luật bảo vệ môi trường 2014 số 55/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 thay thế Luật bảo vệ môi trường 2005 Nghi dinh 18-2015.ND-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 01/04/2015. Nghi-dinh-19-2015_ND-CP Quy định chi tiết …