Nghị Định 40/2019 NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 18/2015

admin Luật-NĐ CP, Văn bản

Nghị định 40/2019 NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 18/2015. Một số điểm mới về việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý nước thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Xem tại đây