GIÁO TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC CẤP

admin Kiến thức môi trường

– Giáo trình cấp thoát nước đô thị (NXB Hà Nội 2005)- Hoàng Đình Thu
– Giáo trình cấp thoát nướC (NXB Xây dựng 2010) – Nguyễn Thống
– Cấp thoát nước (NXB Khoa học kỹ thuật 2012) – Trần Hiếu Nhuệ