Luật – Nghị định Chính Phủ

admin Các văn bản pháp luật mới nhất, Luật-NĐ CP

Luật bảo vệ môi trường 2014 số 55/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 thay thế Luật bảo vệ môi trường 2005 Nghi dinh 18-2015.ND-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 01/04/2015. Nghi-dinh-19-2015_ND-CP Quy định chi tiết …