Bộ QCVN về nước thải

admin Bộ QCVN & TCVN về môi trường, Bộ QCVN về nước thải, Văn bản

QCVN-62-MT-2016-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi có hiệu lực thi hành từ ngày 15/06/2016 QCVN-11-MT-2015-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản (thay thế QCVN-11-2008BTNMT từ ngày 31/12/2015) QCVN-01-MT-2015-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên (thay thế QCVN01-2008-BTNMT từ ngày 01/06/2015) QCVN-12-MT-2015-BTNMT Quy …