Bộ QCVN về nước thải

admin Bộ QCVN & TCVN về môi trường, Bộ QCVN về nước thải, Văn bản

QCVN-62-MT-2016-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi có hiệu lực thi hành từ ngày 15/06/2016

QCVN-11-MT-2015-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản (thay thế QCVN-11-2008BTNMT từ ngày 31/12/2015)

QCVN-01-MT-2015-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên (thay thế QCVN01-2008-BTNMT từ ngày 01/06/2015)

QCVN-12-MT-2015-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy (thay thế QCVN-12-2008-BTNMT  từ ngày 01/06/2015)

QCVN13-MT-2015-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm (thay thế QCVN13-2008-BTNMT  từ ngày 01/06/2015)

QCVN 40-2011-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (thay thế TCVN-5945-2005 )

QCVN-29-2010-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu

QCVN-28-2010-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế

QCVN-09-2008-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm

QCVN-10-2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ

QCVN11-2008-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản

 QCVN 14-2008-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

QCVN-38-2011-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh

QCVN-39-2011-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu

TCVN-5945-2005 Nước thải công nghiệp – Tiêu chuẩn thải

TCVN-6772-2000 Chất lượng nước – Nước thải sinh hoạt giới hạn ô nhiễm cho phép

TCVN-6980-2001 Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào lưu vực nước sông dùng cho cấp nước sinh hoạt

TCVN-6981-2001 Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào lưu vực nước hồ dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt

TCVN-6982-2001 Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào lưu vực nước sông dùng cho mục đích thể thao và giải trí dưới nước

TCVN-6983-2001 Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào lưu vực nước hồ dùng cho mục đích thể thao và giải trí dưới nước

TCVN-6987-2001 Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vùng nước biển ven bờ dùng cho mục đích thể thao và giải trí dưới nước