Bộ QCVN về khí thải & tiếng ồn

admin Bộ QCVN về khí thải & tiếng ồn, Văn bản

QCVN19-2009-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ

QCVN26-2010-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (thay thế TCVN5949-1998)

QCVN02-2008-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế

QCVN-05-2009-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (thay thế TCVN5937-2005)

QCVN-06-2009-BTNMT Chất lượng không khí – Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong môi trường không khí xung quanh (thay thế TCVN5938-2005)

TCVN5939-2005 Chất lượng không khí – Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ

TCVN5940-2005 Chất lượng không khí – Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ

TCVN5949-1998 Âm học – Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư – Mức ồn tối đa cho phép