Các tiêu chuẩn Việt Nam của Bộ xây dựng

admin Bộ QCVN & TCVN về môi trường, Các TCVN của Bộ Xây dựng về cấp thoát nước, Văn bản

TCXDVN 51:2008 – Thoát nước – Mang lưới và công trình bên ngoài. Tiêu chuẩn thiết kế. Tải tại đây TCVN 33 – 2006 Cap nuoc – Mang luoi duong ong TCXDVN 51-2008 – Thoat nuoc TCXDVN 33:2006 – Cấp nước và mạng lưới đường ống và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế. Tải tại đây TCVN 33 – 2006 Cap nuoc …