Nội dung tư vấn

support Chưa phân loại

1. Tư vấn về công nghệ và kỹ thuật cho các dự án xử lý nước thải, nước cấp, và chất thải rắn.
2. Tư vấn/cung cấp giải pháp, xây dựng và quản lý các hạng mục về xử lý nước thải.
3. Tư vấn môi trường:
  • Thực hiện thủ tục tư vấn môi trường.
  • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).
  • Đề án bảo vệ môi trường.
  • Báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
  • Đăng ký chủ nguồn thải nguy hại.
  • Lập cam kết bảo vệ môi trường.