Công thức tính HRT

admin Công thức tính, Tài liệu

HRT (Hydraulic retention time)

Thời gian lưu nước hoặc HRT của một bể hiếu khí là lượng thời gian tính bằng giờ của nước thải chảy vào bể hiếu khí. Thay đổi thời gian lưu nước có khả năng làm ảnh hưởng đến hoạt động sinh học. Ví dụ như, việc làm giảm thời gian lưu gây bất lợi cho quá trình nitrat hóa của vi sinh và sự hòa tan của các chất BOD và chất nhờn BOD.
Sự giảm HRT cũng cho phép xả thải nhiều BOD vào nguồn nước nhận. Gia tăng HRT có khuynh hướng giúp cho quá trình nitrat hóa sinh học và hòa tan các chất BOD và chất nhờn BOD. Sự gia tăng HRT cũng cho phép xả thải ít BOD vào nguồn nước nhận.

HRT của một bể hiếu khí được xác định bằng cách lấy thể tích bể hiếu khí (m3)chia cho lưu lượng dòng chảy qua bể hiếu khí. Đơn vị lưu lượng dòng chảy vào bể hiếu khí tính bằng (m3/h)

 HRT (hours) = (thể tích bể hiếu khí, m3) / (lưu lượng dòng chảy, m3/h)