Trình mẫu vật tư – STP – Dự án HGT, Công suất 250m3/day

admin Bản tin, Trần-Đông A

Bảng mẫu vật tư dùng cho hệ thống xử lý nước thải HGT, công suất 250m3/ngày.đêm

Bảng mẫu vật tư ống uPVC, ống PPR – Bình Minh

Bảng mẫu vật tư phụ và thiết bị điện

Tham khảo một số catalogue ống Bình Minh

  1.   Catalogue ống uPVC – Bình Minh

Catalogue uPVC Pipe and fitting inch series

Catalogue uPVC pipe and fittings metric series

2.  Catalogue ống PPR – Bình Minh

Catalogue PPR pipe and fittings