Nguồn gốc Nito và photpho trong nước thải sinh hoạt

admin Giáo trình môi trường, Tài liệu

Nguyên tố nitơ có thể tồn tại ở các trạng thái hóa trị khác nhau, từ dạng khử (N-3) là amoniac đến dạng oxy hóa sâu (N+5) là nitrat: NH4+/NH3,  N2, N2O, NO, NO3–, … Trong môi trường nước tự nhiên, các hợp chất amoniac, hợp chất hữu cơ chứa nitơ, khí nitơ, nitrat và nitrit có nồng độ không đáng …

GIÁO TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC CẤP

admin Giáo trình môi trường

Giáo trình cấp thoát nước đô thị (NXB Hà Nội 2005)- Hoàng Đình Thu Giáo trình Cấp thoát nước (NXB Xây dựng 2010)- Nguyễn Thống Cấp thoát nước (NXB Khoa học kỹ thuật 2012)- Trần Hiếu Nhuệ

GIÁO TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI

admin Giáo trình môi trường, Tài liệu

Giáo trình công nghệ XLNT bằng biện pháp sinh học-PGS.TS.Lương Đức Phẩm Giáo trình công nghệ xử lý nước thải Đô thị (NXB Xây dựng 2010) Giáo trình công nghệ XLNT (NXB Đại học Quốc gia 2012) Giáo trình công nghệ xử lý nước thải – Trần Văn Nhân & Ngô Thi Nga Giáo trình Kỹ thuật xử lý nước …